05
مه

انواع سيستمهای ساخت و ساز خشك

دیوارهای جداکننده ديوارهاي جداکننده کناف، ديوارهاي غير باربري هســتند که براي تقسيم فضاهاي داخلي ساختمان اســتفاده ميشوند. اين ساختارها شــامل قابهای فوالدي سبک ســاخته شــده با مقاطع به شــکل...

ادامه مطلب