05
مه

انواع سيستمهای ساخت و ساز خشك

image_pdfimage_print

دیوارهای جداکننده

ديوارهاي جداکننده کناف، ديوارهاي غير باربري هســتند که براي تقسيم فضاهاي داخلي ساختمان اســتفاده ميشوند. اين ساختارها شــامل قابهای فوالدي سبک ســاخته شــده با مقاطع به شــکل U و C میباشــد. ســازههای دیوار با مقاطع C شــکل، اســتاد )Stud )و مقاطع U شکل، رانر )Runner )نامیده میشوند. صفحات روکــشدار گچي در يک يا چند اليه، به وسيله پيچ مخصوص بر روي آن ها نصب ميشوند. درزهاي بین اين صفحات به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شــده و بدين ترتيب ســطحي يکپارچه حاصل ميشــود. سطح بدست آمده، پس از آماده ســازی به وسیله ماستیک کناف داراي قابليت اجرای رنگ، کاغذ دیواری، کاشيکاری و پوششهای ديگر ميباشد. فضاي خالي داخل ديوار، امکان اســتفاده از انواع عايق حرارتــي و صوتي را فراهم نمــوده و بدین ترتیب امــکان انتخاب و دستيابي به کميتهای مرتبط با فيزيک ساختمان )مانند عملکرد صوتي، عملکرد حرارتــي و رفتار جداره در برابر حریق( را ميسر ميسازد.

دیوارهای پوششی

ديوارهاي پوششي كناف، يك روش سريع و كارآمد جهت بازسازي ديوارهاي بنايي قديمي، پوشــش ديوارهاي بنايي جديد )نازك‌كاري( و بهســازي حرارتي و صوتي ساختمانها مي باشد. ديوارهاى پوششى كناف شــامل انواع بدون ســازه و با سازه بوده كه در نوع بدون ســازه آن، يك اليه صفحه روكــشدار گچي يا صفحه مركب )صفحات گچي پوشش شده با اليه عايق( به وسيله چسب خميري مخصوصي به نام پرلفيكس مستقيما به ديوار زمينه متصل ميشــوند. در ديوارهای پوششى با سازه نيز صفحات روكشدار گچي بر روي يك زيرســازي فلزي )متصل بــه ديوار زمينه يا مســتقل از آن( پيچ ميشوند. درزهاي ميــان صفحات به وســيله نــوار و بتونه مخصوص درزگيري شــده و بدين ترتيب سطحي يكپارچه و بدون درز حاصل شده كــه داراي قابليت رنگ آميزي )بال فاصله پس از خشــك شدن بتونه(، اجراي كاغذ ديواري، كاشي و پوششهاي ديگر ميباشد

سقفهای کاذب

ســقفهای كاذب كنــاف در دو نــوع ســقفهای كاذب يكپارچه و ســقفهای كاذب مشبك توليد و ارائه ميشود.

سقفهای کاذب یکپارچه

سقفهای کاذب کناف سقفهای سبکي هســتند که به واســطه توليــد صنعتي، داراي مشــخصات فنــي اســتاندارد )با مقاومت در برابــر زلزله( بوده و جايگزين بسيار مناسبي براي سقفهای کاذب غير استاندارد ساخته شــده با رابيتس و گچ ميباشند. اين ساختار شــامل زيرسازي فوالدي ســبك )متصل به ســقف اصلي( بوده کــه صفحات روکــشدار گچي در يک يا چند اليه، به وسيله پيچ مخصوص بــر روي آنها نصب ميشــوند. درزهاي ميان اين صفحات به وســيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شــده و بدين ترتيب ســطحي يکپارچه و بــدون درز حاصل ميشــود که داراي قابليــت رنگ آميزي )بال فاصله پس از خشــک شدن بتونه و اجرای ماســتیک( ميباشد. فضاي خالي پشت سقف کاذب، امکان استفاده از انواع عايق حرارتــي و صوتي را فراهم نموده و عبور و دسترســي به تأسيسات الکتريکي و مکانيکي را ميســر ميســازد. از دیگر مزیتهای سیستم سقفهای کاذب کناف میتوان به انعطاف معماري باال، ســاخت سقفهای معلق تزييني )دکوراتيو( و عدم نياز به پيش بيني آويز )همانند سقفهای کاذب با مصالح بنایی( اشاره نمود.

سقفهای کاذب مشبک

سقفهای كاذب مشــبك كناف از شبكه ســازههای ســپرى و تايل هــاى گچى تشكيل مى‌شوند. شبكه مذكور به وسيله آويزهــاى قابــل تنظيم به ســقف اصلى متصل گرديده و سپس تايل ها درون اين شبكه قرار مى‌گیرند. نصب سريع و آسان، دسترسى آسان به فضاى تاسيساتى پشت ســقف كاذب و تعمير و نگهدارى آسان از جمله ويژگى‌هاى اين ســاختار مى‌باشد. در اين سيســتم از انواع تايلهاي گچي، معدني )توليد شــركت كنــاف AMF ) و تایلهــای پوشــالی Heradesign ميتوان استفاده نمود.

پوششهای محافظ تیر و ستون

يکــی از نقــاط ضعــف مهم ســازههای فوالدی، مقاومت کم آنها در برابر حريق میباشــد، به طوری که در فاصله زمانی کوتاهی پس از وقوع حريق، ممکن است چنين ســاختمانهای دچار ناپايداری و فروپاشی کامل شوند. مطابق با مقررات و استانداردهای ملی، سازههای فوالدی باید برای مــدت زمان معینی در مقابل حریق مقاوم ســازی شــوند. يکی از کاربردهای صفحات مقاوم در برابر حریق کناف )FR ) و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت کناف )FM ،)حفاظت سازههای فوالدی از طريق پوشــش تیرها و ستونها است. در اين ساختار، يک زيرسازی فلزی سبک در پيرامون تیرها و ستونها اجرا شده که صفحات گچی بر روی اين زيرسازی نصب میشوند. بدين ترتيب پوششی از صفحات مقاوم در برابر حريق، اجزای ســازهای را احاطه نمــوده که میتوانــد مقاومتی تا 120 دقيقــه برای تيرهــا و 180 دقيقه برای ســتونها ايجاد نمایــد. همچنین اجرای پوشــشهای مقاوم در برابر حریق از متداولترین روشهای محافظت سازه در زمینه مهندسی حریق به شمار میآید که این امر با اســتفاده از اندود پاششــی ورمی پالستر محقق میگردد.

سیســتمهای داخلــی و خارجی آکواپنل

فناورى پنلهای سيمانى آكواپنل، باعث تحول در صنعت ساختمان گرديده است. مقاومت 100 درصــد اين پنلها در برابر آب موجب شــده اســت كه ايــن پنلها به راحتــى در فضاهــاى مرطوب داخلى همچون حمام، ســرويسهاى بهداشتى، اســتخرها، آشــپزخانههاى صنعتى و نيز فضاهــاى خارجــى نظير نما و پوشــش سقفهاى كاذب در معرض رطوبت مورد اســتفاده قــرار گيرند. همچنيــن از اين سيستمها مى‌توان به عنوان ديوار پوششى در بازســازى نماى ساختمانهای قديمى و بهســازى توأمان حرارتى و صوتى آنها استفاده نمود.